Konto Schowek Koszyk ofertowy
Produkty

Polityka prywatności

Polityka prywatności „OE Industry” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

I.  Ogólne postanowienia 
II.  Podstawa przetwarzania danych osobowych 
III.  Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i cel ich przetwarzania 
IV.  Metody pozyskania danych osobowych
V.  Cookies i inne rozwiązania zbierające dane
VI.  Podmioty przetwarzające dane osobowe 
VII.  Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
VIII.  Okres przetwarzania danych osobowych 
IX.  Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
X.  Prywatność dzieci
XI.  Zmiany polityki prywatności

 

I.    OGÓLNE POSTANOWIENIA

1.  Przyjmując dane osobowe, jesteśmy ich Administratorem, który będzie je przetwarzał.  Identyfikują nas następujące dane: „OE INDUSTRY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. J.Marcika 6, 30-443 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego – rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000416474, akta prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowym 100.000,00 PLN, NIP: 6793081225.
2.  Danymi osobowymi jest każda informacja o zidentyfikowanej osobie lub informacja, na podstawie której  możliwa jest identyfikacja takiej osoby. 
3.  Niniejszą Polityką Prywatności jako Administrator, opisujemy zasady przetwarzania 
i wykorzystywania przez nas jako operatora serwisu oeindustry.com („Serwis”) danych, w tym danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownik”). 
W szczególności określamy:
-  rodzaj danych, które są przetwarzane 
-  zasady przetwarzania danych osobowych 
-  cel i podstawę przetwarzania danych osobowych
-  czas przetwarzania danych osobowych 
-  jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

4.  Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

5.  Przepisy prawa, zgodnie z którymi zostały opracowane postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, zawarte są w:
-  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej: „RODO”
-  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
-  ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
-  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)


II.    PODSTAWA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Z chwilą odwiedzin naszego Serwisu internetowego oraz w związku z korzystaniem z niego dochodzi do wymiany informacji cyfrowych pomiędzy naszym system informatycznym obsługującym Serwis a systemem obsługującym urządzenie, którego używasz. 
2.  Wymiana informacji pomiędzy systemami następuje z uwagi na uwarunkowania techniczne - kontakt między systemami nie byłby inaczej możliwy. 
3.  W niektórych przypadkach, w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, wymagamy podania danych osobowych, których zakres każdorazowo określamy w ramach procedury udostępniania danej funkcjonalności, czy ścieżki korzystania z usługi dostępnej w ramach Serwisu. 
4.  W ograniczonym zakresie gromadzimy dane osobowe z uwagi na uzasadniony interes Administratora, w celu usprawnienia pracy Serwisu oraz rozbudowy jego funkcjonalności, a także w celu optymalizacji działania Serwisu odtwarzanego w przeglądarce Użytkownika. 
5.  Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są:
a.  Zgoda - udzielona przez Użytkownika w jednym lub w większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a. RODO); 
b.  Chęć zawarcia oraz realizacja zawartej już umowy - gdy jest niezbędne do wykonanie umowy lub jest działaniem na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit b. RODO);
c.  Uzasadniony interes Administratora - jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lecz nie dalej niż do momentu, gdy podstawowe prawa i interesy osób przeważają nad interesami Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 

III.    RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH i CEL PRZETWARZANIA 

1.  W oparciu o udzieloną zgodę przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, login, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, adres kontaktowy - odbywa się to w sytuacji gdy zostało to wyraźnie wskazane w procesie korzystania z usług Serwisu i wiąże się z rejestrowaniem konta Użytkownika w celu możliwości skorzystania z niektórych usług dostępnych w Serwisie, wypełnieniem formularza kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, subskrybowaniem newsletteru, korzystaniem z kuponu rabatowego lub vouchera, braniem udziału w ankietach, konkursach oraz innego rodzaju wydarzeniach medialnych, udzielaniem zgody marketingowej, a także aplikowaniem do pracy. 
2.  Przetwarzamy także dane osobowe wskazane w pkt. 1 powyżej również wówczas, gdy  następuje to w związku z zawieraniem umowy i jej wykonaniem; dotyczy  to sytuacji, w której - za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie -  w drodze korespondencji elektronicznej lub w toku rozmowy telefonicznej składana jest oferta nawiązania współpracy lub zawarcia umowy, ale także udzielane jest wsparcie techniczne oraz udzielana jest informacja o dostępności oferowanych produktów u zewnętrznych dostawców. 
3.  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe z uwagi na ważny interes Administratora, w tym pozyskane za pośrednictwem plików cookies lub innych narzędzi umieszczonych w oprogramowaniu Serwisu, wówczas naszym celem jest optymalizacja i dostosowanie oferty produktowej do potrzeb Użytkowników Serwisu, poprawa jego funkcjonalności i jakości obsługi Użytkowników, badanie preferencji Użytkowników, archiwizacji zdarzeń i operacji dla celów potwierdzenia zawartych umów lub naruszeń praw Administratora lub osób trzecich, obsługą reklamacji, realizacji obowiązków wynikających z prawidłowego administrowania danymi osobowymi w związku z cofnięciem zgody przez Użytkownika, obsługa innego rodzaju zapytań kierowanych za pośrednictwem Serwisu, badanie kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów z oferty Administratora, analiza i zakres zastosowania produktów z oferty Administratora w rozwiązaniach projektowych. 
4.  Jeżeli logowanie do naszego serwisu odbywa się na podstawie danych uwierzytelniających serwisów społecznościowych (np. Facebook, Google+), wówczas gromadzimy oprócz danych wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, także dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, lokalizację a także informacje, które Użytkownik zdecydował się udostępnić, niemniej dane pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w zakresie i na potrzeby logowania. 
5.  W wyniku zapisu plików logowania, system obsługujący Serwis gromadzi dane oraz informacje z systemu urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik, tj: informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji, systemie operacyjnym Użytkownika, adresie IP urządzenia, w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania zawartości strony i korzystania z jej funkcjonalności.
 

IV.    METODY UZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Przekazanie danych osobowych następuje szczególnie podczas zakładania konta, logowania, wypełniania formularzy lub ankiet, wypełniania okien rejestracyjnych. 
O rodzaju danych, których podanie jest koniczne do świadczenia usług dostępnych 
w ramach Serwisu informujemy każdorazowo w komunikatach widocznych w ramach ścieżki korzystania z tych usług. 
2.  Niektóre z danych cyfrowych mogą być zbierane w sposób zautomatyzowany 
za pomocą plików cookies oraz innych rozwiązań pozwalających na badanie aktywności oraz ruchu na stornach Serwisu. Zbierane w ten sposób dane mają charakter danych mieszanych, tj. mogą w swoich fragmentach zawierać dane osobowe. 
3.  Przy wykorzystaniu technologii z zakresu programowania, gromadzone są oraz przetwarzaniu podlegają dane cyfrowe, które:
-  określają dane urządzenia, takie jak model, adres IP lub MAC, system operacyjny i jego wersja, rodzaj przeglądarki oraz jej wersja, rozdzielczość ekranu, ustawiony język;
-  opisują zdarzenia, tj. czas korzystania z Serwisu, dane zawarte w plikach cookies zapisanych podczas sesji, 
-  pozostałe dane, w tym dane lokalizacyjne, dotyczące korzystania z Serwisu, kliknięte linki oraz ścieżka nawigacji po stronie Serwisu.

4.  W ramach korzystania z Serwisu, poprzez zainstalowane w nim wtyczki społecznościowe, dochodzi także do połączenia przeglądarki Usługobiorcy 
z serwerami Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube,. Podczas takiej wizyty może dojść do zebrania danych przez ww. usługodawców, które to dane następnie mogą zostać przyporządkowane profilowi Usługobiorcy w takim serwisie. Reguły w zakresie przetwarzania tak pozyskanych danych określają wydawcy wymienionych serwisów:
-  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ 
-  https://www.facebook.com/policy.php 
-  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
-  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies
-  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
-  https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

5.  Zbieramy także dane w drodze analizy logów dostępowych; wyniki analizy służą poprawie bezpieczeństwa, lepszej diagnostyce problemów oraz wyeliminowaniu błędów pracy serwera logowania. 
 

V.    COOKIES ORAZ INNE ROZWIĄZANIA ZBIERAJĄCE DANE

1.  Do podstawowych narzędzi zbierających dane w sposób zautomatyzowany należą pliki „cookies” (tzw. ciasteczka). Pliki zapisujące się w systemach urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu, to:

Nazwa pliku: safe_pl    Czas ważności: 24h    Funkcja:  zawiera listę ID produktów w formie zrealizowanej dla wersji PL serwisu (dla przyszłych wersji językowych nazwa będzie analogiczna
Nazwa pliku: offer_cart_pl    Czas ważności: 24h    Funkcja:  zawiera listę ID produktów w formie zrealizowanej dla wersji PL serwisu (dla przyszłych wersji językowych nazwa będzie analogiczna)
Nazwa pliku: compare_pl    Czas ważności: 24h    Funkcja:  zawiera listę ID produktów w formie zrealizowanej dla wersji PL serwisu (dla przyszłych wersji językowych nazwa będzie analogiczna)
Nazwa pliku: PHPSESSID    Czas ważności: 24 min    Funkcja:  zależnie od serwera, zazwyczaj   zawiera ID bieżącej sesji - wspomaga obsługę sesji po stronie użytkownika Panelu Administracyjnego
Nazwa pliku: PHPFRONTSESSID    Czas ważności: 24 min    Funkcja:  zależnie od serwera, zazwyczaj 24min      zawiera ID bieżącej sesji - wspomaga obsługę sesji po stronie klienta serwisu
Nazwa pliku: _backendCSRF    Funkcja:  nazwa tokena używana do zapobiegania CSRF po stronie Panelu Administracyjnego
Nazwa pliku: _frontendCSRF    Funkcja:  nazwa tokena używana do zapobiegania CSRF po stronie klienta serwisu
Nazwa pliku: cookieconsent_status     Czas ważności: 365 dni    Funkcja:  zawiera informację czy został zaakceptowany alert o ciasteczkach

2.  Pliki cookies, które wykorzystujemy w ramach Serwisu, dzielą się na:
a.  niezbędne pliki sesyjne - są to pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do chwili jej zamknięcia, wspomagają prawidłową pracę przeglądarki za pomocą której wyświetlana jest strona Serwisu, odpowiadają za bezpieczeństwo logowania się w Serwisie, poprawne wyświetlanie się strony i działanie Serwisu, a także odgrywają ważną rolę w zakresie uwierzytelniania  w zakresie niektórych usług dostępnych w Serwisie; 
b.  pliki funkcjonalne – utrzymują się w ramach systemu przez dłuższy czas, który jest zależny od np. ustawień przeglądarki lub daty ważności danego pliku (pliki stałe); zadaniem ww. plików jest ułatwienie korzystania z Serwisu w ramach ponownego wyświetlania jego zawartości na tym samym urządzeniu, szczególnie w zakresie np. optymalnej nawigacji, zapamiętanej rozdzielczości, układu treści. Pliki te mogą zostać wyłączone w przeglądarce Użytkownika, niemniej niektóre usługi mogą w takiej sytuacji stać się niedostępne;
c.  pliki techniczno-analityczne – w oparciu o zbierane przez nie dane możemy ustalić liczbę wizyt na stronie, źródła ruch na stronie, popularność poszczególnych podstron; zbierane w ten sposób dane są zanonimizowane, a ich przetwarzanie ma na celu usprawnienie działania Serwisu oraz podniesienie jego atrakcyjności. Istnieje możliwość zablokowania tego rodzaju plików, niemniej jednak może to wpłynąć na niektóre usługi i jakość ich prezentacji; 
d.  pliki pochodzące od podmiotów trzecich -  są to pliki pochodzące od dostawców naszych usług, w tym usług reklamowych. Tego rodzaju pliki pozwalają na dostosowanie treści , w tym reklam, pochodzących od podmiotów trzecich do preferencji Użytkownika (reklama behawioralna). 

3.  Obok plików cookies, stosujemy także innego rodzaju rozwiązania z zakresu oprogramowania (np. tzw. tagi, pixele), które  pozwalają na badanie ruchu na stronie Serwisu oraz zachowań jego Użytkownika w czasie odwiedzin. Informacje zebrane w ten sposób mogą zostać przekazane do podmiotu trzeciego, tj. dostawcy kodu. 
 

VI.    PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

1.  Dane osobowe Usługobiorców w oparciu o stosowne umowy mogą zostać także przekazane dostawcom usług świadczonych na rzecz Administratora, tj.: 
a.  dostawcom hostingu,
b.  dostawcom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie Serwisu oraz działalności (np. zewnętrzne systemy CRM oraz zewnętrzne systemy księgowe),
c.  podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub rozliczeniowe, w tym windykacyjne,  
d.  podmiotom świadczącym usługi w obrębie marketingu internetowego (mailing, pozycjonowanie, etc.).

2.  Dostawcy usług, do których przekazywane są dane osobowe, przetwarzają przekazane im dane osobowe zgodnie z celem powierzenia uzgodnionym w umowie, albo – na  zasadach określonych w umowie lub w sposób wynikających z przepisów prawa – samodzielnie decydują  o celu i sposobie przetwarzania takich danych.
3.  Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych przez oprogramowanie Serwisu, w tym ich przechowywanie, odbywa się wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 


VII.    PPRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Na podstawie przepisów RODO Użytkownik posiada prawo do:
a.  cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), (art. 7 ust. 3 RODO); na tej podstawie możesz wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie i bez ograniczeń, co spowoduje, iż dane osobowe przestaną być przetwarzane; nie będzie to jednak dotyczyło przypadków, jeżeli Administrator będzie posiadał inny uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych – wówczas dane osobowe, pomimo cofnięcia zgody, będę mogły być przetwarzane w oparciu o taką podstawę prawną przetwarzania, tj. np. w celu wykonania umowy, dochodzenia roszczeń, wykazania dowodów, spełnienia wymagań określonych przepisami prawa; 
b.  dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);  w każdym czasie możesz uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli tak wówczas masz prawo do uzyskania kopii takich danych, informacji o kategorii przetwarzanych danych, celu przetwarzania, odbiorcach, okresie przetwarzania, prawach wymienionych w niniejszym rozdziale, w tym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródłach pozyskania danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o sposobie przetwarzania danych, w tym profilowaniu  oraz konsekwencjach z tego wynikających dla Użytkownika; 
c.  sprostowania danych (art. 16 RODO) tj. w szczególności ich poprawienia lub uzupełnienia; 
d.  usunięcia danych, tj. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO); możesz żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, w przypadku gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności: posiadanie danych osobowych nie jest niezbędne do celów, w których zostały zebrane, cofnięta została zgoda na ich przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania, wniesiony został sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO przy braku nadrzędnych podstaw uzasadniających przetwarzanie lub wnoszony jest sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub winny być usunięte zgodnie z obowiązującym prawem, a także jeżeli dane osobowe w chwili pozyskania odnosiły się do osoby małoletniej i zostały pozyskane w ramach oferowania usług społeczeństwa informacyjnego za zgodą jej prawnego przedstawiciela; 
e.  ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) w następujących przypadkach: prawidłowość Twoich danych została przez Ciebie zakwestionowana oraz istnieje konieczność ich weryfikacji przez Administratora przez uzasadnionych czas, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiłeś się usunięciu danych osobowych z jednoczesnym żądaniem ograniczenia przetwarzania ich, Administrator nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia  lub ochrony roszczeń,  został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania w trybie art. 21 ust. 1 RODO, a Administrator przetwarza je do czasu stwierdzenia czy uzasadnione podstawy prawne przetwarzania istniejące po stronie Administratora przeważają nad podstawami sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania; 
f.  bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO) za każdym razem, kiedy zaistnieje jedno z powyższych zdarzeń, chyba że okaże powiadomienie będzie niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku; 
g.  przenoszenia danych (art. 20 RODO) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub w związku z przystąpieniem do umowy lub jej wykonaniem, albo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
h.  sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesionego w dowolnym czasie, w przypadku gdy: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą; Administrator może przetwarzać dane objęte sprzeciwem, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo  przetwarzanie następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego, a sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest związane z takim marketingiem bezpośrednim; 
i.  niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że  ta decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, albo jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, albo opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

2.  Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej, jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@oeindustry.com; w tym celu konieczne jest przedstawienia imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której dane dotyczą. 
3.  Jeżeli Użytkownik powoła się na którekolwiek z uprawnień określonych powyżej, jako Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu stosownej wiadomości możemy spełnić żądanie lub odmówić jego spełnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w pierwotnym terminie. 
4.  Jeżeli Użytkownik stwierdzi, iż jego prawa wynikające z przepisów RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały naruszone, wówczas ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

VIII.    OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, wówczas dane będą przetwarzane przez okres do upływu terminu przedawnienia, tj. co do zasady do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upłynął okres 6-ciu lat od chwili wymagalności roszczeń związanych z wykonaniem takiej umowy lub okres 3 lat, jeżeli roszczenia mają charakter okresowy lub ciągły albo związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej (początek liczenia okresu przedawnienia następuje z reguły  od chwili, kiedy umowa powinna była zostać wykonana lub została wykonana).  
2.  Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń, analogicznie jak w przypadku pkt. 1 powyżej, którego początek będzie biegł z chwilą od dnia wycofania zgody. 
3.  Jeżeli na podstawie zawartej umowy, doszło do przejścia prawa autorskiego lub licencji, wówczas Twoje dane będą przetwarzane przez cały okres, przez który będzie przysługiwać takie prawo lub licencja. 
4.  W pozostałych przypadkach, z wyjątkiem danych pozyskanych poprzez cookies lub podobne rozwiązania służące gromadzeniu danych, Twoje dane będą przetwarzane do  chwili wyrażania sprzeciwu co przetwarzania danych lub złożenia żądania ich usunięcia, lecz nie dłużej niż do upływu 3 lat od chwili ostatniej Twojej aktywności w Serwisie. 
5.  Dane pobrane za pomocą cookies, będą przetwarzane nie przez okres wskazany w rozdziale V, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku. 


IX.    BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  W ramach polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych stosujemy adekwatne środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem ("integralność i poufność").
2.  W zakresie rozwiązań technologicznych stosujemy rozwiązania odpowiednie do rozwoju wiedzy technologicznej służącej zapewnieniu bezpieczeństwa danych cyfrowych, w tym danych osobowych, zapisanych w środowisku sieciowym i przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności przez zabezpieczenie dostępu (cyfrowe oraz fizyczne) oraz tworzenie kopii zapasowych. 
3.  W zakresie rozwiązań organizacyjnych zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przez wdrożenie odpowiednich procedur organizacyjnych, w tym limitowanego dostępu do danych osobowych przez osoby fizyczne wykonujące pracę lub usługi na rzecz Administratora, a w przypadku powierzenia danych osobowych osobom trzecim, przez zawieranie z tymi podmiotami umów o przetwarzanie danych osobowych, w których podmiot taki zobowiązuje się do zapewnienia takich samych standardów technicznych i organizacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych jak ich Administrator. 
 

X.    PRYWATNOŚĆ DZIECI

Usługi oferowane w ramach Serwisu nie są dedykowane osobom niepełnoletnim. W razie powzięcia informacji o pozyskaniu danych osobowych osoby niepełnoletniej, zostaną podjęte niezwłocznie działania wynikające z przepisów prawa. 
 

XI.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku z rozwojem technologii w obszarze komunikacji elektronicznej, a także przewidywanym rozszerzeniem działalności naszego Serwisu, jako Administrator będziemy zobligowani do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. 
W przypadku zmiany, w naszym Serwisie zamieścimy informację o zmianie wraz z treścią nowej Polityki prywatności, która będzie mieć zastosowanie od dnia jej publikacji.